תנאי שימוש  אתר פופאפ שופ

אתר האינטרנט פופאפ  שופ (להלן: “האתר”)  משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים  על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ויהוו את הבסיס המשפטי לכל עניין בינך לבין פופאפ שופ לכן, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

דע : גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, או דרישה כנגד פופאפ שופ בשל מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו בתקנון יגברו ההוראות הספציפיות.

התכנים המועלים ומפורסמים באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, בין שהינם תחת ניהולה של פופאפ שופ ובין אם לאו,

יובהר כי האתר משמש פלטפורמה בלבד לביצוע רכישות והאחריות על המוצרים למעט הייבוא העצמי של פופאפ שופ הנם באחריות הספקים וכפי שמפוט בדף המוצר. יחד עם זאת, במקרה שתתקבל תלונה מלקוח בגין מוצר שרכש, יפעל האתר במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספק בכדי לנסות ולפתור את התלונה באופן המיטבי לטובת הלקוח.

 • כל המידע המוצג באתר לגבי המוצרים המשווקים ע”י האתר מהספקים השונים, לרבות טיבם ואיכותם, התקבל מספקי המוצר ומצוי באחריותם הבלעדית של הספקים. למען הסר ספק יובהר כי אין באפשרות האתר לאמת את פרטי המידע שמתקבל מהספקים בנוגע למוצרים השונים, לרבות בעניין מפרטי המוצרים, התמונות שהוצגו בדפי המוצר וכיו”ב.

 

 

 

קניה באתר 

 • פופאפ שופ מאפשרת רכישת מוצרים שונים ומגוונים של יצרנים, יבואנים לרבות יבוא מוצרים ע”י פופאפ שופ וקמעונאים הפועלים בישראל (להלן: “הספק” או “הספקים”) באמצעות האתר, בדרך בטוחה, נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.
 • עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מכירה” הכולל את המוצר המוצע למכירה, מחיר המכירה (בהתאם לסוג המכירה), מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).

יובהר  כי פופאפ שופ רשאית לשנות את מחיר המוצר בכל עת וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • בנוסף פופאפ שופ מאפשרת לרוכש לרכוש כרטיס מתנה (להלן “השובר”)  באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה
 • הסכומים הנקובים באתר הינם כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת במפורש.
 • יודגש כי בכדי לבצע הזמנה של מוצר או שובר על הרוכש להחזיק ברשותו ולהיות בעליו של כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. כמו כן על הגולש להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישור של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה התחייב הרוכש.
 • ראשית ביצוע רכישה של מוצר נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת למשלוח המוצר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הרוכש” או “הלקוח” או “מבצע הפעולה” ). פרטים בססים כגון כתובת דוא”ל כתובת למשלוח ומספר טלפון עשויים להישמר במערכת האתר ויוצעו למשתמש ברכישתו הבאה.
 • לאחר ביצוע ההזמנה יקבל הרוכש הודעה בתוך 48 שעות בדואר אלקטרוני המאשרת את ביצוע הרכישה. במידה והמוצר לא יהיה קיים במלאי יקבל הרוכש הודעה מתאימה על האמור. יודגש, כי רק הודעת אישור רכישה אשר התקבלה בדואר האלקטרוני של הלקוח, הכוללת את פרטי הרכישה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, תהווה אישור על קליטת הרכישה אצל פופאפ שופ.
 • לתשומת ליבך : בכדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות אנא הקפד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים ו/או שימוש במספר כרטיס אשראי  ללא אישור בעליו החוקיים הינו עבירה פלילית, וכנגד העושים כן יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לפופאפ שופ או לכל צד שלישי.

 • מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע פופאפ שופ בדיקת זמינות המוצר במלאי ובדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי וצוות פופאפ שופ תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שהפעולה אושרה, תירשם ההזמנה במחשבי פופאפ שופ וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת ההזמנות שלי שבאתר, כ- יום עסקים אחד לאחר אישור הפעולה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 2 ימי עסקים מסיום הליך המכירה.
 • יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל פופאפ שופ. הרישום שנרשם במחשבי פופאפ שופ יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • בבקשה לשינוי פרטי החיוב לרבות מספר התשלומים יפנה מבצע הפעולה לפופאפ שופ ופופאפ שופ תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את פופאפ שופ בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם פופאפ שופ לצורך הסדרת התשלום לביצוע העסקה. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת התשלום ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י פופאפ שופ . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 2 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה פופאפ שופ זכאית לבטל את ההזמנה.
 • במכירה רגילה בה בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, בין אם ייצור עמו נציג פופאפ שופ קשר טלפוני ובין אם יזם המבצע את השיחה לצורך קבלת או מתן פרטי האשראי. הפעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי ואישור המצאותו של המוצר במלאי ע”י צוות פופאפ שופ. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת האישורים הדרושים יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג פופאפ שופ ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של פופאפ שופ בתוך 4 ימי עסקים ממועד הפניה, תהיה פופאפ שופ זכאית לבטל את ההזמנה.
 • לתשומת ליבך: חלק מהמוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים במלאי של הספקים השונים וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי אצל ספק המוצר המוצע למכירה.. פופאפ שופ עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי פופאפ שופ ו/או הספק. עם זאת, יובהר כי עם קבלת הזמנה מלקוח למוצר, פופאפ שופ משריינת את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה כך שיהא זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה. אך, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת פופאפ שופ מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית פופאפ שופ להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניין במוצר החלופי, תהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו- פופאפ שופ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי פופאפ שופ, לרבות  אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו”ב.

 

משלוח/אספקה/הובלת המוצרים

כחלק מתהליך הקניה יידרש מבצע הפעולה לבחור באופן המשלוח המתאים עבורו מתוך האופציות  הקיימות בדף המוצר. המוצרים יישלחו ממחסני פופאפ שופ או ממחסני ספקי המוצרים ישירות לבית הלקוח או לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח  באמצעות דואר רגיל ו/או דואר רשום ו/או חברת שליחויות , בהתאם לשילוח שיפורט בדף המוצר ובמועדי האספקה שיפורטו בעמוד המוצר. פופאפ שופ ו/או הספקים השונים ישלחו את הרכישות באופן שהלקוח בחר אך לא יהיו אחראים על כל איחור באספקת המוצרים ע”י דואר ישראל או חברת השליחויות ולכל נזק שייגרם ללקוח בשל כך.

 • פופאפ שופ ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהזנת בעת הרכישה ובתנאי שהכתובת היא בישראל, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר.
 • פופאפ שופ ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים אשר שולמו במלואם באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון זה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, פופאפ שופ ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
 • דע: פופאפ שופ עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 ימי עסקים במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 • דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
 • במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, פופאפשופ ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.
 • הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע”מ (לשעבר רשות הדואר לישראל) יחולו על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל רוכש. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
 • זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 • במידה וקיים תשלום עבור המשלוח, דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית פופאפ שופ לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 • רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי מפופאפ שופ או מעסקו של הספק, בהתאם לגורם האחראי על הספקת המוצר ללקוח, ככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. ניתן לפנות לבירור האמור, ישירות לשירות הלקוחות של פופאפ שופ.
 • לאחר בקשת הרוכש לאיסוף עצמי ולאחר שהתקבל אישור ע”י פופאפ שופ כי המוצר במלאי, פופאפ שופ ידאגו להביא ולהחזיק את המוצר במחסני העסק ולידע את הרוכש בדבר הגעת המוצר. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 5 ימי עסקים מיום אישור הגעת המוצר אל מחסני פופאפ שופ. רוכש שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה פופאפ שופ תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה.
 • במקרה בו לא נאסף מוצר אשר נרכש במכירת הפופאפ,ו/או במכירה המינימאלית ובחלוף 5 ימי עסקים מיום אישור הגעת המוצר אל מחסני פופאפ שופ, פופאפ שופ לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי יחליטו האם להמשיך ולהחזיק במוצר. במקרה בו הוחזק המוצר במחסני פופאפ שופ והרוכש ביקש לאסוף אותו יהיו פופאפ שופ ו/או הספקים (לפי העניין) רשאים לגבות דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר.
 • תמה תקופת האיסוף של מוצר פופאפ ו/או מוצר ממכירה מינימאלית והרוכש אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את זכאותו לאיסוף עצמי של המוצר בתקופת האיסוף יאבד את זכאותו לקבלת המוצר ולא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין אי איסוף המוצר בתקופת האיסוף  ולא תהא לו  כל תענה או דרישה כלפי פופאפ שופ.מבלי לגרוע מהאמור, פופאפ שופ לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לאיחור של הלקוח באיסוף המוצר.
 • בעת אספקת המוצר, רשאים פופאפ שופ ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 • במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם בעת הקניה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה לאתר.
 • במקרה של עיכוב באספקת המוצר ללקוח מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, יידע הלקוח את פופאפ שופ בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. במידה שלקוח לא יידע את פופאפ שופ בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולפופאפ שופ לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי פופאפ שופ, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
 • לתשומת ליבך : תקופת זמן האיסוף משתנה ותופיע בדף המוצר. לכן מומלץ לעיין בדף המוצר בקפידה
 • יובהר ויודגש כי כל איחור באספקת המוצר לאחר שליחתו מפופאפ שופ ו/או מבית הספקים לפי עניין באמצעות דואר רשום יהיה כפוף לזמני דואר ישראל. במקרה של שביתה ו/או כל דבר דומה אשר אינו בשליטה של פופאפ שופ לא יהיה לרוכש כל טענה כלפי פופאפ שופ.

אחריות  

פופאפ שופ מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים של יצרנים, יבואנים לרבות פופאפ שופ כיבואן, וקמעונאים הפועלים בישראל,בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. עם זאת, פופאפ שופ אינה היצרן של המוצר שברצונך לרכוש באתר. לכן, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, פופאפ שופ  אחראים על המוצרים המוצעים והמיובאים ומסופקים באתר על ידה בלבד לאחר מכירתם, ואינם אחראים על מוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, האחריות בכללותה  חלה באופן בלעדי על הספקים. אלא אם כן נכתב אחרת בדף המוצר.  כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים לאחר מכירה, בין אם במכירה רגילה ובין אם במכירת פופאפ ו/או מינימאלית ו/או אישית ו/או אחרת, נמסרו ל-פופאפ שופ ע”י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים. למען הסר ספק, יובהר שאלא אם נקבע אחרת בדף המכירה או על פי דין, הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקה ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר. עם זאת, יובהר כי פופאפ שופ עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל פופאפ שופ במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.

 

 • אחריות לשלמות המוצר: פופאפ שופ מתחייבים לפעול ככל יכולתם על מנת שהמוצר יסופק ללקוח כשהוא שלם ותקין, ואולם היה והמוצר הגיע שבור ו/או לא תקין פופאפ שופ מתחייבים להחליף על חשבונם את המוצר, ובתנאי שתלונת הלקוח בדבר אי שלמות ו/או תקינות המוצר תתקבל לא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המוצר.
 • כאמור חלק מהמוצרים המוצגים באתר מגיעים עם אחריות של היצרן ו/או ספק וקבלת האחריות כפופה להוראות המופיעות על גבי תעודת האחריות של המוצר. יובהר כי שירות לאחר מכירה בגין מוצרים של הספקים השונים עשוי להתבצע בכתובתו של היצרן ו/או ספק וכי האתר  אינו אחראי בשום צורה ואופן על המוצרים למעט מוצרים שיובאו על ידו.
 • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את פופאפ שופ. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • פופאפ שופ ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לפופאפ שופ ו/או לספקים, ינקטו פופאפ שופ ו/או הספקים במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור בשליחת מוצר ללקוח ע”י פופאפ שופ ו/או הספקים לפי עניין, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם למפורט בתקנון זה
 • פופאפ שופ תהא אחראית על איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של פופאפ שופ או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר ו/או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. פופאפ שופ ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • פופאפ שופ עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. אך יחד עם זאת, פופאפ שופ אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע ושלא יהיו בו, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי ספק האינטרנט ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, פופאפ שופ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך רכישת מוצרים באתר.
 • הרכבת מוצרים:חלק מהספקים אינם מספקים שירותי הרכבה, ככל שיש צורך בהרכבה, והלקוח נוטל על עצמו להרכיב את המוצר בעצמו ו/או באמצעות איש מקצוע מטעמו, והוא לא יבוא בתלונה כלשהי כלפי האתר ו/או הספקים בנוגע להרכבת המוצר ו/או בנוגע לנזק שנגרם למוצר בשל הרכבתו.
 • פופאפ שופ לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.
 • פופאפ שופ לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

סוגי המכירה          :

 

באתר קיימים   סוגים של פלטפורמות מכירה שונים, עסקאות “פואפ”, מכירה רגילה, מכירה מינימאלית ומכירה מיוחדת.  להלן מספר הוראות ספציפיות הנוגעות לחלקן של פלטפורמות פעילות כאמור. לתשומת ליבך: בחלקן של פלטפורמות הפעילות באתר קיימים תנאי שימוש ספציפיים לאותה פלטפורמת פעילות, החלים בנוסף לתנאים הכלליים הקבועים בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי שימוש הנוגעים לפלטפורמת פעילות מסוימת באתר לבין התנאים הכלליים הקבועים בתקנון אתר זה, יגברו הוראות תנאי השימוש הספציפיים לאותה פלטפורמת פעילות.

א.      מכירה רגילה

מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים אותם ניתן לרכוש 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי או עד אשר פופאפ שופ על פי שיקול דעתם הבלעדי יחליטו לסיים מכירת מוצר מסוים.

דע : פופאפ שופ רשאית לשנות מחיר מוצר בכל עת והמחיר החדש יהיה המחיר המעודכן לאותו המוצר למעט מוצרים אשר רכישתם הושלמה ולא נתגלתה טעות חריגה במחיר המוצר.

 • מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
 • במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור ב”אופן התשלום” את האפשרות לפיה נציג לקוחות של פופאפ שופ ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג פופאפ שופ לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.

 

יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.

ב.       מכירת פופאפ

מכירת פופאפ (המכונה באתר “פופאפ” או כל כינוי אחר שיינתן לה מעת לעת),המכירה תחל ותיסגר במועדים שיפורטו בדף המכירה באתר. פופאפ הינה מכירה שבה מוצעת כמות קבועה לזמן מוגדר(הקודם מביניהם), כפי שיופיע בדף המכירה של אותו מוצר. המלאי של מוצרים  בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה.  בדרך כלל, המוצרים שיוצעו הינם מוצרים במחיר מוזל אך אין כל התחייבות מצד פופאפ שופ למחיר הנמוך ביותר שניתן להשיג מכל צד ג

* כל מכירת פופאפ תהא מוגבלת בזמן שיצוין בדף המכירה או עד לגמר מלאי המוצר המוצע לאותה מכירת מוצר לפי המוקדם. נרכשו מוצרים כמספר כמות המוצרים המקסימאלית, תיסגר מכירת
הפופאפ ולא ניתן יהיה לרכוש מוצר נוסף במסגרת אותה המכירה.

* כל רוכש יהא רשאי לרכוש במסגרת כל מכירת פופאפ מספר מוצרים עד מקסימום המוצרים הקבוע לאותה המכירה. במכירת הפופאפ לא תינתן אפשרות לרוכש להשלים את הזמנתו ע”י מסירת פרטי האשראי בטלפון.

* מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

* פופאפ שופ תהיה רשאית, בכל עת, להגדיל או להקטין את הכמות המוצעת של המוצרים. כמו כן, פופאפ שופ תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך מכירת הפופאפ  או להפסיקה לאלתר בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או דין וחשבון . למען הספר ספק יודגש כי במקרה בו החליטה פופאפ שופ להפסיק מכירת מוצר מוצע היא תהא מחויבת לספק את המוצר לכל  אשר רכשו טרם הפסקת המכירה.

* לכל מכירת פופאפ ייקבעו בדף המכירה התנאים הספציפיים לאותה מכירה,  תנאים ספציפיים לגבי המוצר הכלול. כל רכישת מוצר כפופה לתנאי תקנון זה ולהוראות הספציפיות הכלולות בדף המכירה לגבי אותה מכירת פופאפ. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון הכללים לבין ההוראות והתנאים הספציפיים הנוגעים לרכישת מוצר פופאפ, יגברו הוראות תנאי השימוש הספציפיים.

*  יובהר ויודגש,  כי לאחר השלמת הרכישה לא תינתן כל אפשרות לרוכש  במכירת הפופאפ לחזור בו ולבטל את הרכישה כמו כן יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן ולכן מומלץ לרכוש את המוצר לא יאוחר מ-60 שניות לפני תום המכירה.

* במכירת הפופאפ יהיו זכאים לקבלת המוצר המוצע רק אלו אשר השלימו את רכישתם  לפני סגירת המכירה. ובתנאי שאישור השלמת ההזמנה הושלם ע”י פופאפ שופ.

 

ג.      מכירה בכמות מינימאלית

מכירה מינימאלית הינה מכירה בה מוצע מוצר במחיר אטרקטיבי לזמן מוגבל  ומותנה במינימום רוכשים כפי שיופיע בדף המכירה של אותו מוצר. המלאי של מוצרים  בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה.  בדרך כלל, המוצרים שיוצעו הינם מוצרים במחיר מוזל אך אין כל התחייבות מצד פופאפ שופ למחיר הנמוך ביותר שניתן להשיג מכל צד ג. המכירה המינימאלית באם תהיה תתקיים תחת מכירת הפופאפ ו/או בכל מקום אחר באתר אשר פופאפ שופ יראו לנכון לקיימה.

 • כל מכירה בכמות מינימאלית תהא מוגבלת בזמן ומותנת בהשגת הכמות המינימאלית שיצוינו בדף המכירה ו/או עד לגמר המלאי לאותה מכירת מוצר לפי המוקדם נרכשו מוצרים כמספר כמות המוצרים המינימאלית פופאפ שופ תהא רשאית להמשיך את המכירה עד לגמר המלאי או עד לתום הזמן שהוקצב לאותה המכירה
 • מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר. חיוב כרטיס האשראי יתבצע רק לאחר שהכמות המינימאלית הושגה וכלל העיסקה יצאה אל הפועל. במכירה המינימאלית לא תינתן אפשרות לרוכש להשלים את הזמנתו ע”י מסירת פרטי האשראי בטלפון.
 • במידה ולא הושגה כמות המינימום בזמן אשר הוקצב למכירה תיסגר מכירת הכמות המינימאלית ולא ניתן יהיה לרכוש מוצר נוסף במסגרת אותה המכירה ופופאפ שופ לא תחייב את אותם הרוכשים אשר ביצעו את הרכישה של אותו מוצר.
 • במקרה שפופאפ שופ חייבה רוכש אשר המכירה המינימאלית בה השתתף לא יצאה אל הפועל תחזיר פופאפ שופ לרוכש את כספו על חיוב הרכישה המינימאלית ולרוכש לא תהא כל טענה כלפי פופאפ שופ.

יובהר ויודגש,  כי לאחר השלמת הרכישה לא תינתן כל אפשרות לרוכש  במכירה המינימאלית לחזור בו ולבטל את הרכישה. כמו כן יובהר ויודגש כי תעבורת הנתונים ברשת האינטרנט דורשת זמן ולכן מומלץ לרכוש את המוצר לא יאוחר מ-60 שניות לפני תום המכירה.

ד.       מכירות מיוחדות

 • פופאפ שופ תהא רשאית להפעיל מכירות מכל סוג שהוא עבור לקוחות מסוימים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שייקבעו על ידה מעת לעת.
 • לקוחות שאינם נמנים על הלקוחות המסוימים אליהם פונה המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה כאמור ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי פופאפ שופ ו/או מי מטעמה.

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים כגון משלוח שיירכשו על ידך באתר ולפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו, ונשמח לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.  ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני_________________, בטלפון _________או 0508230263 או 054-4766769

בפקס 03-5283591.

אנו נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

ה.               מכירת שובר

פופאפ שופ מאפשרת למשתמש לבצע רכישת שובר מתנה בדרך קלה ומהירה.

 • בעת רכישת שובר יש  למלא פרטים של מקבל השובר וסכום המתנה כפי שיהיה נקוב על השובר ולספק פרטים על הרוכש כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ולבסוף מספר כרטיס האשראי ממנו יתבצע החיוב עבור השובר.
 • אספקת השובר תבוצע  לאחר אישור חיוב כרטיס האשראי באמצעות שליחת השובר אל דוא”ל הרוכש כפי שהוזן על ידו במהלך רכישת השובר.
 • השובר יכלול מספר בין _____ ספרות אותו יתבקש מקבל השובר להזין בעת התשלום על רכישתו באתר.
 • השובר דינו ככסף מזומן.  אובדן מספר השובר או השובר לא מחייב את את פופאפ שופ להחזיר את תמורתו למעט במצב שהוכח כי לא נוצל חלקו או כולו וזאת בתנאי כהדבר נעשה בתוך תוקף השובר.
 • השובר תקף ל 12 חודשים מתום ביצוע רכישתו.
 • השובר ניתן למימוש אך ורק ידי מקבל השובר אשר פרטיו הוזנו במעמד רכישת השובר. שינוי יעד השובר יוכל להעשות מראש ורק ע”י בעליו החוקי של כרטיס האשראי איתו בוצעת רכישת השובר.
 • באמצעות השובר ניתן לרכוש כל מוצר המוצע למכירה באתר פופאפ שופ  למעט שליחויות על כל סוגיה ובכפוף לבדיקת צוות פופאפ שופ לזמינות המוצר במלאי.
 • במידה ויידרש,  על מממש השובר להזדהות במעמד המימוש במספר תעודת זהות, ולספק פרטים אישיים נוספים ככל שיידרש כגון כתובת ומספר טלפון.
 • חסימה/ביטול השובר והחזרת הסכום שחויב לגולש תיעשה בתנאי שהשובר לא מומש.

 

משובים

* פופאפ שופ תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לרוכש, בסיום כל מכירה לצורכי בקרה, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכשו על ידו ולדרגם בהתאם (להלן – “המשובים”). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש.

* במידה ונשלחו על ידי פופאפ שופ המשובים לרוכש או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות משלוחים באתר, ובמידה והמשתמש בחר להשיב על המשוב  ופופאפ שופ בחרה לפרסם את המשובים באתר יחולו ההוראות הבאות:

* המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש הממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיביים בלבד ובאופן מלא.

* חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראת חוק כלשהו

*  מובהר בזאת כי פופאפ שופ תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יעשו שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים ו/או בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להשמיץ ו/או להעליב ואשר עלולים להתפרש כלשון הרע ו/או דיבה ואשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא פופאפ שופ רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות ו/או לכל גורם אחר אשר פרטי המשוב מעניינו, לפי שיקול דעתה המוחלט של פופאפ שופ ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין. לתשומת ליבך : משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את פופאפ שופ, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגיעה עקב מילויו של משוב באופן שאינו ראוי על ידי משתמש כאמור.

* מובהר בזאת, כי פופאפ שופ רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל משוב או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא את המשוב .

* פופאפ שופ תהא רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את נתוני המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

* יודגש כי על המשתמש לבחון את כדאיות העסקה בה הוא מעוניין ללא כל קשר להצגת נתוני המשוב באתר ואל לו לראות בהם כ חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם פופאפ שופ ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר באם יהיו כאלו, מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.

 

זכאות לרכישה באתר

כל משתמש רשאי לבצע רכישות באתר, בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

* המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

* המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה

* עסק,חברה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

*המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

* בבעלות  המשתמש תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט..

*פופאפ שופ, רשאית למנוע ממבצע פעולה שימוש באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

* באם מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע פופאפ שופ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו

* באם מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

* באם מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון או באתר פרטים שגויים במתכוון

 

. מדיניות פרטיות

* כדי לרכוש מוצר באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

* לתשומת ליבך: שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימושך בלבד והינך נדרש לשמור על סודיותם. אם תבחר להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בם שימוש, בכל דרך שהיא, פאפאפ שופ תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתמש והסיסמא האישית שלך עשה כן על פי הרשאה ממך. בכל מקרה, פופאפ שופ לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיותך שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמתך האישית.

* למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לפופאפ שופ במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, למעט פרטי כרטיס האשראי, ייאגרו במאגרי המידע של פופאפ שופ .ברישומו לאתר ושימוש בו המשתמש מאשר לפופאפ שופ לאגור מידע כאמור וכן להעביר, ככל שיידרש את המידע לספקים השונים איתם פופאפ שופ עובדת.

* ככל שהמוצר או השירות שהוזמן על ידך באתר יסופק לך ישירות על ידי הספק, המידע הנ”ל יועבר לספק הרלבנטי על מנת לאפשר את אספקת המוצר או השירות לידך בהתאם לפרטים שמסרת במועד הרישום לאתר ו/או בעת ביצוע הרכישה. פופאפ שופ עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ונוקטת במאמצים סבירים ומקובלים מול הספקים בכדי למנוע שימוש לרעה על ידם במידע המועבר אליהם על ידי פופאפ שופ, אולם פופאפ שופ אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו.

מעבר לשימוש הנ”ל פופאפ שופ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. פופאפ שופ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

*פופאפ שופ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, פופאפ שופ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של פופאפ שופ.

*לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.

פופאפ שופ מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ פופאפ שופ תוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות S.M.S) שתקבל מ פופאפ שופ.

דע: הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות S.M.S) כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר.

 • על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ובכדי שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר,  פופאפ שופ תהא רשאית אך לא חייבת לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של פופאפ שופ על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש )  לידיעתך, ה”עוגיות” אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ויש באפשרותך לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.

 

ביטולים והחלפות

* מבצע פעולת רכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

*  התנאים והדרך בה ניתן  לבטל את עסקת רכישה אשר בוצעה באתר פופאפ שופ

* ברכישת מוצר במכירה רגילה בלבד – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר מביניהם

*ברכישת פריטים ממכירת הפופאפ, יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה בתנאי שמכירת הפופאפ על המוצר שרכש וברצונו לבטל פעילה באתר.

* מבצע הפעולה לא יוכל לבטל את העסקה במקרה שפתח את אריזתו המקורית של המוצר אלא אם נתגלה פגם אשר יאושר ע”י פופאפ שופ ו/או מי מטעמה כי אינו באחריות הרוכש.

* ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לפופאפ שופ בלבד, באמצעות שליחת מייל לכתובת הדוא”ל _______________.

*        ביטול עקב פגם או אי התאמה:

במקרה שהרוכש קיבל מוצר פגום או שונה במהותו מהמוצר שרכש חייב הרוכש לידע את פופאפ שופ בתוך 48 שעות מרגע קבלת המוצר. ההודעה תעשה באמצעות פניה במייל לכתובת הדואר האלקטרוני של פופאפ שופ ______________ופופאפ שופ יצרו קשר עם הרוכש תוך 3 ימי עסקים מרגע קבלת הודעתו של הרוכש בדבר מוצר פגום או לא מתאים או עקב אספקת המוצר לא במועד שנקבע לכך, בכל אחד מהמקרים ידאג הרוכש לשלוח את המוצר על חשבונו בדואר רשום או בכל דרך אחרת שתסוכם בין הרוכש לנציג פופאפ שופ. אל פופאפ שופ לכתובת יפת 16 יפו  או לכל כתובת אחרת שתימסר לו ע” נציג פופאפ שופ. לאחר קבלת המוצר חזרה כשהוא במצב טוב ובאריזתו המקורית תיבדק תלונת הרוכש בדבר אי התאמה או מוצר פגום ע”י פופאפ שופ או מי מטעמה לרבות ספקי המוצר. והם בלבד יהיו רשאים לאשר את הפגם המיוחס למוצר ולשלול את האפשרות כי הפגם ניגרם ע”י מבצע ההזמנה בין אם בזדון ובין אם לאו.

לאחר שפופאפ שופ תאשר כי אכן מדובר בפגם במוצר שאינו תלוי ברוכש ובמקרה של אי התאמה בין המוצר הנרכש לבין המוצר אשר סופק רק לאחר שפופאפ שופ תאשר כי לא נעשה כל שימוש במוצר אשר הוחזר ע”י הרוכש לרבות הוצאתו מאריזתו המקורית (למעט למקרים בהם האריזה אינה מרמזת על מוצר שונה משהוזמן) תציע פופאפ שופ לרוכש את האופציה לקבלת מוצר זהה או כל מוצר אחר שווה ערך למוצר הנדון וזאת בתנאי שהמוצר קיים במלאי באותו זמן נתון.

סירב הרוכש לקבל את אותו המוצר בשנית או מוצר חדש שווה ערך על פי בחירתו  תחזיר פופאפ שופ למבצע הפעולה את אותו חלק יחסי ממחיר העסקה (עלות המוצר) ששולם על ידי מבצע הפעולה , בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת המוצר חזרה אל פופאפ שופ וזאת רק על המוצר הספציפי עליו התלונן ואשר תלונתו הוכחה ע”י פופאפ אפ שופ או מי מהספקים השונים אשר אחראים על המוצר ועותק מהודעת ביטול החיוב כאמור תימסר למבצע הפעולה, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם.

 • ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

זכור: במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם או עקב אי התאמה. על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית פופאפ שופ לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 • ביטל מבצע הפעולה את העסקה טרם נשלחה אליו ו/או טרם הוזמנה מהספקים השונים ע”י פופאפ שופ בעקבות רכישתו תחזיר פופאפ שופ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה.
 • ביטל מבצע הפעולה את העסקה לאחר שליחתו של המוצר ע”י פופאפ שופ או מי מטעמה לרבות הספקים השונים אל מבצע הפעולה ורק לאחר שהוכיח מבצע הפעולה באמצעות חותמת תאריך המשלח כי שלח את המוצר חזרה אל פופאפ שופ תוך 2 ימי עסקים כשהוא שלם ובאריזתו המקורית כפי שקיבל אותו, תחזיר פופאפ שופ למבצע הפעולה, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר בכתובתה : יפת 16 יפו , את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה,וזאת לאחר שאישרה פופאפ שופ כי המוצר הגיע במצב טוב ובאריזתו כפי שנשלח. תבטל פופאפ שופ את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, ותמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור. למען הסר ספק פופאפ שופ רשאים לגבות ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין המשלוח האמור ודמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר הנדון או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

יובהר כי לא ניתן לבטל רכישת מוצרים אשר נרכשו במכירת הפופאפ ו/או במכירה המינימאלית אלא עקב פגם במוצר שאינו באחריות הרוכש ו/או אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין המוצר שנרכש.

 • דע: בנוסף לאמור, במקרה שהעסקה שבוטלה שלא בגין פגם או אי התאמה או עקב איחור בשליחת המוצר בזמן אשר הובטח ע”י פופאפ שופ, פופאפ שופ תהיה רשאית לגבות מהרוכש  כל תשלום אשר ידרש ממנה מאת חברות האשראי בעקבות ביטול העסקה באם תהיה דרישה כזו.
 • במקרה בו הותקן בביתך או הובל אליך מוצר בהובלה חריגה על ידי פופאפ שופ ו/או מי מטעמה לרבות הספקים השונים לפי העסקה, תהיה פופאפ שופ רשאית לגבות ממך תשלום בשל הוצאות הובלה ו/או ההתקנה כפי ששולמו ע”י פופאפ שופ או לפי דרישת הספקים לפי העסקה.
 • דע: במקרה שהחזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותך, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או נפתחה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, פופאפ שופ תהא זכאית שלא לקבל את המוצר ו/או לתבוע את נזקיה בשל כך.
 • בכדי שנוכל לטפל בתלונתך בצורה יעילה ומהירה, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג בצרוף מכתב המסביר את מבוקשך ו/או טענתך ואת פרטיך המלאים לרבות מספר ההזמנה ועוד פרטים מזהים ככל שניתן.
 • ייתכן כי באתר יוצעו מעת לעת מוצרים אשר ייוצרו או יעוצבו אישית בעבור מבצע הפעולה על ידי הספק בהתאם להזמנתו האישית של מבצע הפעולה באתר לפי העניין. דע, כי מוצרים כאמור הינם בגדר “טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן”, ולאור האמור, מבצע הפעולה מסכים ומודע לכך כי פופאפ שופ אינה מקבלת מוצר בהזמנה אישית בחזרה, ואינה מבטלת עסקה כאמור לאחר שהחל כבר ייצורו של המוצר בהזמנה אישית ו/או שהמוצר בהזמנה אישית כבר הופק ו/או נשלח למבצע הפעולה. בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, פופאפ שופ תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר בהזמנה אישית אשר טרם הוחל ייצורה. הזמנה אשר הודעת ביטול לגביה תתקבל לאחר שיצאה לביצוע תחויב במלוא מחירה. אין באמור בכדי לפגוע בזכויות מבצע הפעולה לבטל את העסקה בגין פגם במוצר,
 • החלפת מוצר בגין מידה לא מתאימה ו/או צבע תתבצע בתנאי שלא נעשה שימוש כלשהו למעט מדידת הפריט באם מדובר במידה לא מתאימה. הרוכש חייב לידע את פופאפ שופ בתוך 48 שעות מרגע קבלת המוצר. ההודעה תעשה באמצעות פניה במייל לכתובת הדואר האלקטרוני של פופאפ שופ _____________ ופופאפ שופ יצרו קשר עם הרוכש תוך 3 ימי עסקים מרגע קבלת הודעתו של הרוכש בדבר רצונו בהחלפת מידה ו/או צבע ו/או כל סיבה אחרת, לאחר שפופאפ שופ יבדקו את זמינות המוצר במלאי והיה ויהיה קיים במלאי במידה ו/או בצבע המבוקש ע”י הרוכש ישריינו פופאפ שופ את הפריט עבור הרוכש והרוכש ידאג לשלוח את המוצר על חשבונו בדואר רשום או בכל דרך אחרת שתסוכם בין הרוכש לנציג פופאפ שופ. אל פופאפ שופ לכתובת יפת 16 יפו  או לכל כתובת אחרת שתימסר לו ע” נציג פופאפ שופ. לאחר קבלת המוצר חזרה כשהוא במצב טוב ובאריזתו המקורית ישלח הפריט אשר שוריין ע”י פופאפ שופ בעבור הרוכש אליו
 • פופאפ שופ והם בלבד יהיו רשאים לאשר כי לא נעשה כל שימוש במוצר ע”י מבצע ההזמנה בין אם בזדון ובין אם לאו.
 • במקרה בו הפריט הנדון לא ימצא במלאי באותו זמן נתון הרוכש יהא רשאי לבטל את הזמנתו בהתאם לתנאי תקנון זה.
 • במקרה בו שוריין פריט לבקשת הרוכש והרוכש לא שלח ו/או לא הצליח להוכיח כי הפריט שברשותו נשלח בזמן המתבקש ממנו חזרה אל פופאפ שופ, פופאפ שופ לא יהיו חייבים להמשיך ולהחזיק בפריט עבור אותו רוכש ולרוכש ידוע כי לא יהיה זכאי לכל החזר ולא תהא לו כל טענה או תלונה כנגד פופאפ שופ.

 

ביטול שובר

חסימה/ביטול השובר והחזרת הסכום שחויב בעבור השובר תיעשה בתנאי שהשובר בתוקף ושלא נעשה בו שימוש. במידה והשובר יתברר כבתוקף ושרק חלק מהסכום ששולם עבורו מומש פופאפ שופ תזכה את בעליו החוקי של השובר בלבד בסכום הנותר בשובר ואשר לא מומש.

פופאפ שופ תהא רשאית לבטל עסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 • במקרה ונפלה בדף המוצר טעות חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו .
 • במקרים בהם קיים תנאי מינימאלי להזמנת המוצר ואשר לא נרכשו הכמות המינימאלית מאותו המוצר המוצע למכירה.
 • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מלאי המוצר והמוצר אינו קיים עוד במלאי האתר או הספקים השונים
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, באופן תקין
 • אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של מבצעי הפעולה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו-פופאפ שופ תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי פופאפ שופ בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

               כדאי לדעת

 • כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות עיצוב, גרפיקה, סימני מסחר, הצגה מילולית, לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של פופאפ שופ ו/או מי מטעמה לרבות הספקים השונים ואין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן פופאפ שופ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
 • רישומי המחשב של פופאפ שופ בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
 • בהצגת המוצרים המוצגים באתר אין הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י פופאפ שופ
 • בכל מקרה של סכסוך ו/או מחלוקת בין מבצע פעולה לבין פופאפ שופ , ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובמידת הצורך יתבררו, בבית המשפט המחוזי תל-אביב – יפו.

התקנון נכתב בתאריך 12 ביוני 2015  וניתן לשינוי בכל עת ע”י פופאפ שופ, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

קנייה מהנה מצוות פופאפ שופ.